Rabu, 05 Oktober 2011

huruf jer


حَرْفُ الْجَــرِّ
MAKALAH
Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Semester
Mata Pelajaran: NahwuA. PENDAHULUAN
  1. Latar Belakang
Sebagia orang muslim kita memaklumi, bahwa bahasa Arab adalah bahasa al-Qur’an. Dan setiap muslim yang bermaksud menyelami ajaran Islam secara mendalam, tiada jalan lain kecuali harus mampu menggali dari sumber asalnya yaitu Qur’an dan sunnah Rasulullah SAW.
Al-Qur’an sebagai referensi dalam bersikap dan bersosialisasi dengan orang lain. Para sahabat menyadari, bahwa al-Qur’an adalah seruan Allah SWT. Yang sempurna. Mereka juga menyadari, bahwa seruan itu ditujukan kepada mereka agar dipahami dengan benar lau dipraktekkan dalam kehiduoan nyata secara konsisten. Mengikuti cara para sahabat dalam memahami al-Qur’an dan terus berupaya menggali makna dibalik firman Allah SWT. Ini akan mengantarkan seseorang pada pemahaman tafsir yang benar. Selain akan memperluas pengetahuan terhadap al-Qur’an. Juga akan mempertajam mata hati dan kemampuan abstraksinya. Lebih-lebih jika hal tersebut didukung oleh kemampuan bahsa Arab yang memadai dan pengetahuan yang baik terhadap sirah Rasulullah SAW.
Oleh karena itu, menurut kaidah hokum Islam mengerti akan ilmu nahwu bagi mereka yang ingjin memahami al-Qur’an hukumnya “fardlu ‘ain”.
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون
“ … Dan untuk yang demikian itulah, hendaknya orang-orang saling berlomba”. (al-Muthaffifin (83): 26).
Di samping ilmu nahwu, mempelajari ilmu sharaf juga merupakan prioritas utama/modal untuk bisa mendalami ilmu al-Qur’an dan kitab-kita Arab yang bersih tanpa makna lagi harakat.
علم الصرف أمها والنحو أبوها
“Ilmu sharaf adalah ibunya (ilmu), sedangkan nahwu adalah bapaknya (ilmu)”.
Jadi, kesinambungan antara ke duanya sangatlah penting dan tidak bisa dipisahkan. Ilmu anhwu adalah ilmu yang mempelajari tentang cara-cara menentukan harakat terakhir pada suatu kalimat Arab atau juga memberi jabatan pada teks-teks Arab. Dan ilmu nahwu disebut juga dengan ilmu alat. Sedangkan ilmu sharaf, itu bagian menentukan harakat pada huruf-huruf awal, kedua sataupun ketiga (pokoknya sebelum akhir) pada kalimat Arab. Seperti:ضَرَبْتُ وَالأَمِيْرَ
Pada contoh diatas, huruf ta’ itu didlomah, karena dengan alas an menjadi fa’il dari fi’il madly ضَرَبَ . sedangkan mengharakat kalimat ضَرَبَ itu sendiri merupakan ruang lingkup ilmu sharaf, bisa dengan cara membuka Kamus Bahasa Arab/Kitab “Al-Amtsilah Ath-Tashrifiyah”.
Lain dari pada itu, yang menjadi bahasan ilmu Nahwu adalah mubatad’,khabar, fa’il, naibul fa’il, huruf jer, amil nashab, amil jazem dan amsih banyak lagi. Akan tetapi dalam maklaah ini, penulis akan menyingung sedikit tentang huruf jer.
  1. Tujuan Pembahasan
Tujuan penulis memilih judul “huruf jer” tak lain hanya supaya para pembaca (umunya) dan juga penulis (khsuusnya) lebih tahu/faham tentang:
a. Macam huruf jer
b. Huruf jer yang khsusu mengejerkan isim dzahir
c. Faidah/makna huruf jer
d. Ma zaidah yang ditambahkan pada huruf jer min, ‘an dan ba’.
B. PEMBAHASAN
  1. Macam-macam Huruf Jer
Mengenai jumlah huruf jer, terdapat banyak pendapat yang berbeda, diantaranya adalah:
1) Menurut kitab Alfiyah Ibnu Malik, jumlah huruf jer ada 20.[1][1] Begitu juga yang terdapat pada kitab “Khazanah Andalus”. Diantaranya adalah من, إلى, حتى, خلا, عدا, حاشا, في, عن, على, مذ, منذ, رب, اللام, كي. الواو, التاء, الكاف, الباء, لعل, متى
Contoh:ذهبتُ من اليت إلى المعهد[2][2]
2) Ada yang mengatakan jumlah huruf jer ada 15. Diantaranya: من, إلى, عن, على, كاف, باء, في, لام, مذ, منذ, واو قسم, تاء قسم, باء قسم, ربّ, واو ربّ
Contoh: مررتُ بزيد[3][3]
3) Ada pula yang berpendapat huruf jer ada 11, yakni: من, إلى, على, في, ربّ, الباء, الكاف, اللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء [4][4]
4) Sedangkan ada yang mengatakan jumlah huruf jer ada 12. diantaranya:
a. من (dari)                                    h. كي (seperti, laksana)
b. إلى (ke, kepada)                        i. ل (untuk, bai)
c. عن (tentang dari)                      j. و (demi)
d. على (di atas)                            ب (demi)
e. في (di, di dalam)                       ت (demi)
f. ربّ (kadang-kadang)    k. مذ (sejak)
g. ب (dengan)                               l. منذ (sejak)
Contoh: أنت تجلس على الكرسي, ربّ طالب في المدرسة[5][5]
5) Dan ada juga yang berpendapat, bahwa huruf jer ada 21, yakni sebagai berikut: من, إلى, على, عن, في, باء, كاف, لام, حتى, خلا, حاشا, عدا, واو قسم, تاء قسم, باء قسم, مذ, منذ, ربّ, واو ربّ, لعل (القليل المطرد), حتى (القليل المطرد)[6][6]
Dari kesemua pendapat di atas yang berbeda-beda mengenai huruf jer, di sekolah ini yang dipelajari adalah pendapat yang nomer satu, yakni ada 20 dengan menggunakan Kitab Alfiyah Ibnu Malik.
  1. Huruf Jer yang Khusus Mengejerkan Isim Dzahir
Tidak semua drai huruf jer bisa mausk pada isim dzahir. Adapun yang khusus masuk pada isim dzahir itu hanya ada 7, diantaranya sebagi berikut: منذ, ربّ, تاء, واو, حتى, كdan مذ . Huruf-huruf tersebut terbagi menjadi 4 yaitu:
1) Mengejerkan isim dzahir secara umum, yaitu: حتى, ك dan واو .
Contoh: سَلاَمٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ, زَيْدٌ كَاْلأَسَدِ, وَرْدَةً كَالدِّهَانِ
2) Khusus masuk isim dzahir yang berupa laafdz Allah dan Rabbi (ربّ) yang mudhaf pada kata al-Ka’batu (الكعبة)/ya’ mutakalim. Huruf jer yang demikian adalah تاء , contoh: تَرَبِّي, تَرَبِّ الْكَعْبَةِ, تَااللهِ
Jika تاء masuk pada isim dzahir selain isim dzahir tersebut, maka dihukumi janggal, contoh: تَحَيَانِكَ, تَاالرَّحْمَنِ
3) Khusus masuk pada isim yang menunjukkan arti waktu, yaitu: منذ dan مذ . contoh:مَا رَأَيْتُهُ مُنْدُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ
4) Khusus masuk pada isim nakirah, yaitu رُبَّ , contoh: رُبَّ رَجُلٍ فِي الدَّارِ . kadang-kadang رُبَّ masuk pada dlamir ghairu mufrad mudzakkar (kata ganti orang ketiga tunggal laki-laki) disertai penjelasan berupa tamyiz sesudahnya. Contoh: رُبَّهُ فِتْيَة[7][7]ً
Begitu juga ketika mengejerkan isim dlamir yang ditamyiz dengan isim nakirah dan huruf jer ك (kaf) atau salah satu dari 7 huruf jer tersebut itu yang mengejerkan isim dlamir hukumnya syadz.[8][8]
  1. Faidah/Makna Huruf Jer
Adapun makna/faidah huruf-huruf jer adalah sebagai berikut:[9][9]
1) Min (من)      a. Ibtida’ = Awit saking سرت من البصرة
b. Tab’idh = setengah sakingحتى تنفقوا ما تحبون
c. Bayani jinsi = bayane saking ما يفتح الله لناس من رحمة
d. Bi ma’na ‘an (عن) = sakingقلوبهم من ذكر الله e. Bi ma’na ba’ (باء) = kelawanينظرون من ظرف
f. bi ma’na fi (في) = ingdalemماذا خلقوا من الأرض g. Bi ma’na ‘inda (عند) = ingdalem sandingeولاأولادهم من الله شيئا
h. Bi ma’na “ala (على) = ingataseونصرناه من القوم i. Ghayah = tumeko saking [10][10]رأيته من ذلك الموضع
2) Ila (إلى)       a. Intihul ghayah = tumeko sampekسرت إلى يوم الجمعة
b. Mushahabah = sertaneلاتأكلوا أموالهم إلأى أموالكم
c. Tabyin = begikuرب السجن أحب إلي
d. Ikhtisgos = khususوالأمر إليك أي مخصوص إليك
e. Bi ma’na fi (في) = ingdalemليجمعنكم إلى يوم القيامة[11][11]
3) ‘An (عن)    a. Mujawazah = sakingرميت السهم عن القوس
b. Bi ma’na ba’ (باء) = sebabوما ينطقوا عنالهوى أي بالهواء c. Bi ma’na min (من) = sakingيقبل التوبة عن عباده d. Bi ma’na ba’da (بعد) = ingdalem sa’wuseلتركبن عن طبق e. Bi ma’na isti’arah = perantaraرميت السهم عن القوس[12][12]
4) ‘Ala (على)  a. Isti’lak = awit sakingالشيخ على الجبل
b. Mushahabah = bersamaan وأتى المال على حبه
c. Ta’lil = keronoولتكبروا اله على ماهداكم
d. Dhorfiyah = dalamودخل المدينة على حين غفلة
e. Bi ma’na min (من) = sakingإذا كتالوا على الناس يستوفون
f. Bi ma’na ba’ (باء) = kelawanقالوا اركب على اسم الله g. Istidrak = tapiفلان لايدخلوا الجنة على إنه لاييئاس من رحمةالله[13][13]
5) Fi (في)         a. Dhorfiyah haqiqi = di dalamزيد في المسجد
b. Dhorfiyah majazi = di dalamولكم في القصاص حياة
c. Mushohabah = sertaneإذا دخلوا في أمم
d. Talil = keronoولأصلبن في جذوع النخل
e. Bi ma’na ba’ (باء) = kelawanيضربوا في طعن الأباهر والكلي
f. Bi ma’na ila (إلى) = ingataseفردوا أيديهم في أفواهم
g. Bi ma’na min (من) = sakingمن كان أحدث عهده ثلاثين شهرا في ثلاثة[14][14]
6) Ba’ (باء)      a. Ilshaqul Haqiqi = tetemuأمسكت بزيد
b. Ilshaqul majazi = tetemuمررت بزيد
c. Mu’aqobatu = ngiring-ngiringذهبت بزيد
d. Mushahabah = sertaneأدخل بسلام
e. Dhorfiyah = ingdalem
f. Bi ma’na min (من) = saking
g. Sababiyah = sebab
h. Zaidah = Tidak bermakna[15][15]
7) Kaf (كاف)a. Tasybih = menyerupakanالأستاذ كالبدر
b. Ta’lil = keronoواذكروه كما هداكم أي لهدايتكم
c. Mudabarah = segeraسلم كما تدخل[16][16]
8) Lam (لام)    a. Bi ma’na ila (إلى) = tumeko sampekكل يجري لأجل مسمى
b. Bi ma’na fi (في) = di dalamونضع الميزان القسط ليوم القيامة
c. Bi ma’na ‘inda (عند) = ketikaكتبته لخميس خلون
d. Ta’lil = keronoلإيلاف قريش
e. Bi ma’na ma’a (مع)= sertaneفلما نفرقنا كأني ومالكالطول الإجتماع[17][17]
9) Hatta (حتى) a. Intiaulghayah = tumeko sampekأكلت السمكة حتى رأسها[18][18]
10) Khala (خلا)         a. Lil istitsna’ = sakliyaneقام القوم خلازيد[19][19]
11) Hasya (حاشا)     a. Lil istitsna’ = sakliyaneقام القوم حاشا زيد[20][20]
12) ‘Adaa (عدا)         a. Lil istitsna’ = sakliyaneقام القوم عدا زيد[21][21]
13) Wawu qasam (واو قسم)   a. Huruf qasam والله لأفعلن كذا [22][22]
14) Ta’ qaasam (تاء قسم)       a. huruf qasam تالله لأفعلن كذا[23][23]
15) Ba’ qasam (باء قسم)        a. huruf qasam بالله لأفعلن كذا[24][24]
16) Mudh (مذ)                         a. Ibtida’ = awit مارأيته مذ يومان[25][25]
17) Mundhu (مند)                   a. Ibtida’ = awit مارأيته مند يومان[26][26]
18) Rubba (رُبَّ)         a. Pirang-pirang رُبَّ رجل كريم لقيته[27][27]
19) Wawu Rubba (واو رُبَّ) a. Pirang-pirang رُبَّ, رُبذضةَ, رُبَّمَا
رُبَّمَارجل كريم لقيته[28][28]
20) La’’alla (لعل)                   (القليل المطرد) لعل الله فضلكم علينا[29][29]
21) Hatta (حتى)(القليل المطرد) حتى لجج خضر لهن نئيج[30][30]
Akan tetapi, pada pembahasan yang trerdapat pada kitab Alfiyah ini, hanya menjelaskan sebagian saja ari hurufjer, tidak secara keseluruhan. Itupun berbeda dengan catatan yang diatas tapi hanya sebagian. Diantaranya:[31][31]
1) Min (من)     Lit tab’idhiyah (untuk menunjukkan arti sebagian)
Contoh:ومن الناس من يقول
Li bayanil jinsi (untuk menjelaskan jenis dari sesuatu)
Contoh:فاجتنبوا الرجس من الأوثان
Libtidail ghayah al-makaniyah (untuk menunjukkan arti permulaan dari suatu tempat)
Contoh:ذهبت من المسجد إلى المعهد
Libtidail ghayah az-zamaniyah (untuk menunjukkan arti permulaan dari suatu waktu)
Contoh: ذهبت من يوم أول
Li zayadah (diberlakukan sebagai tambahan dengan tujuan untuk meanukidi bila huruf jer min (من) tersebut jatuh setelah nafi/yang menyerupainya (nahi/istifham) dan yang dijerkannya (majururnya) berupa isim nakirah.
Contoh:ما لباع من مفر
Badal (penganti). Contoh:أرضيتم بالحياة الدنيا من الأخرة [32][32]
2) Ba’ (باء)      Badal (pngganti
Contoh: أرضيتم بالحياة الدنيا من الأخرة
Lil isti’anah (untuk digunakan sebagai antuan/lafadz yang jatuh setelahnya adalah alat untuk melakukan suatu pekerjaan).
Contoh:كتبت بالقلم
Litta’diyah (untuk memuta’addikan fi’il yang disebut juga dengan ba’un naqli (باء النقل) karena berfaidah untuk mmeindah fi’il lazimm menjadi muta’adi).
Contoh:ذهب اله بنوره
Litta’widl (untuk menunjukkan arti menggatntikan sesuatu dari sesuatu yang lain sebgaai imbalan dari sesuatu yang lain tersebut).
Contoh: اشتريت الثوب بألف
Lil ilshaq (untuk menunjukkan arti bertemu)
Contoh: مررت بمحمد
Lil mushahabah (untuk menunjukkan arti bersama) seperti مع
Contoh:ادخلوها بسلام أمنين أي مع سلام
Littab’idhiyah (untuk menunjukkan arti sebagian)
Contoh: شربت لماء النيل
Lil mujawazah (untuk menunjukkan arti melewati/tentang) seperti عن
Contoh: سأل سائل بعذاب واقع
Dhorfiyah (menunjukkan arti di dalam, pada, di)
Contoh: دخلت بالمسجد[33][33]
3) Lam (لام)    lintihail ghayah azzamaniyah awil makaniyah (untuk
menunjukkan arti akhir suatu waktu/waktu)
Contoh: كل يجري لأجل مسمى
Lil milki (untuk menunjukkan arti meiliki)
Contoh:هذا القلم لمسجد
Lisyibhil milki (untuk menunjukkan arti menyerupai meiliki)
Contoh:هذا الباب للبيتي
Litta’diyah (meruah fi’ilyang tidak mmepunyai maf’ul menjadi
membutuhkan maf’ul)
Contoh:ذهبت لزيد المال
Litta’lil (menunjukkan arti sebab/alas an terjadinya pekerjaan
sebelumnya)
Contoh:قسمت لإكرامك
Li zayadah (ditambahkan pada kata lain untuk menguatkannya)
Contoh:الإسلام نصرت[34][34]
4) ‘Ala (على)  Lil isti’la’ (untuk menunjukkan arti di atas)
Contoh:الكتاب على المكتب
Li dharfiyah (untuk menunjukkan arti di dalam, di, pada) seperti في
Contoh:ودخل المدينة على حين غفلة (أي في حين غفلة)
Lilmujawazah (untuk menunjukan arti melewati) seperti عن
Contoh:إذا رضيت علي بنو قشير [35][35]
5) Kaf (ك)       Littasybih (untuk menunjukkan arti menyerupakan sesuatu
dengan sesuatu yang lain dalam sifat-sifat tertentu)
Contoh:محمد كالبدر
Litta’lil (untuk menunjukkan arti sebab/alas an terjadinya
pekerjaan sebelumnya)
Contoh: واذكروه كما هداكم (أي لهديته إياكم)
Li zayaadah (untuk dilakukan sebagai tambahan untuk
taukid/menguatkan)
Contoh:ليس كمثله شيئ (أي ليس مثله شيئ)[36][36]
6) Hatta (حتى)Lintihail ghayah azzamaniyah awil mkaaniyah (untuk
menunjukkan arti akhir suatu waktu/tempat)
Contoh: بذلت مالي حتى أخر درهم[37][37]
7) ‘Ila (إلى)     Lintihail ghayah azzamaniyah awil mkaaniyah (untuk
menunjukkan arti akhir suatu waktu/tempat)
Contoh: فرأت القرآن إلى جوف الليل[38][38]
8) Fi (في)         Sababiyah (menunjukkan arti sebab terjadinya pekerjaan yang
dilakukan sebelumnya)
Contoh:دخلت امرأة النار في هرة[39][39]
9) ‘AN (عن)  Lil mujawazah (untuk menunjukkan arti melewati)
Contoh:لتركبن طبقا عن طبق[40][40]
  1. Ma zaidah yang Ditambah pada Huruf Jer Min, ‘An, dan Ba’
Mengenai ma zaidah, tidak kesemua dari huruf jer itu bisa tertambahkan olehnya.a dapun huruf jer yang bisa ditambahkan pada ma zaidah adaah min (من), ‘an (عن) dan ba’ (باء). Huruf-huruf jer tersebut juga masih tetap bisa mengejerkan ism yang jatuh setelahnya.[41][41]
Contoh:
مما خطيئاتهم اغرقوا (أي من خطيئاتهم) (النوح:٢٥ )[42][42]
عما قليل ليصبحن نادمين (أي عن قليل) (المؤمنون:٤٠ )[43][43]
فبما رحمة من اله لنت لهم (أي فبرحمة) (أل عمران:١٥٢ )[44][44]
C. PENUTUP
  1. Kesimpulan
Pada kesimpulan kali ini, penulis mencoba memaparkan sedikit kesimpulan-kesimpilan yang bersumber dari pembahasan di depan dengan poin-poin sebagai berikut:
1) Macam-macam huruf jer
Mengenai poin pembahsna pertama ini, sangat terjadi banyak pendapat yang berbeda, ada yang mengatakan bahwa jumlah huruf jer itu ada 20, 15, 11, 12 dan 21. untuk lebih lengkapnya, lihat pada pembahasan di depan.
2) Huruf jer yang khusus mengejerkan iism dzahir
Pada poin kedua ini, secara garis besar tidakkesemua dari huruf jer tersebut bisa masuk pada isim dzahir secara khusus. Adapun huruf jer yang bisa mengejerkan iism dzahir secara khusus anya ada 7. selainya bbisa mengejerkan isim dzahir dan iism dlamir. Macam-macam huruf tersebut adalah: ك, حتى, واو, تاء, ربّ, مند, dan مند
3) Faidah/makan huruf jer
Untuk poin ketiga ini, penulis hanya menerkaitkan 2 sumber bahasan, sedangkan pada tiap bahasan tersebut juga kesamaan. Untuk menegtahui lebih jelasnya, lihatpembahasan pada poin ke tiga di depan.
4) Ma zaidah yang ditambahkan paad huruf jer min, ‘an, dan ba’
Sedangkan pada poin yang terakhir ini menunjukkan, bahwa huruf jer yang ditambahkan pada ma zaidah, itu tidak kesemuanya bisa beramal mengejerkan huruf yang jatuh setelahnya (lihat poin ke 4 pada pembahasan di depan). Jadi, hanya huruf jer min, ‘an dan ba’lah yang bisa beramal seperti sebelum ditambahkan oleh ma zaidah (Seperti asalnya)
  1. Saran dan Kritik
1) Untuk melengkapi dan meyempurnakan makalah ini, kami memohon kepada para pembaca budiman untuk tidak segan-segan memberikan saran dan kritik bagi penulis (khususnya) dan manusia di dunia (umumnya). Karena taka da gading yang ta k retak.
2) Kepada semua pembaca agar selalu ingat, bahwa semua ilmu itu snagat berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada ilmu yang tak berguna. Keculia jika pemiliknya tidka berlaku aktif.
3) Dan semakin besarnya rintangan dan banyaknya keringat yang keluar dari pencari ilmu maka akan semakin manis terasa bahagia yang akan didapat.
4) Ingta, tinginya kedudkan singgasana akhirta, tergantung masa-masa perbuatan di dunia.
5) Semoga dengan adanya makalah ini bisa menjadikan amalan yang bermanfaat bagi pembaca, khususnya pada penulis.
DAFTAR PUSTAKA
Effendi pak Hudi Catatan, Alfiyah Ibnu Malik (Kelas 5), Surabaya: Putra Jaya, 1986
Waif M.,Bahauddin Ahmad, Khazanah Andalus, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2003
Effendi Hudi, Al-Ikhtishar fi ‘Ilmi Nahwi, Lamongan: Mulyo Tenan, 2009
Mundar HM., Cara Mudah Belajar Ilmu Nahwu (Lengkap dan Praktis (Terjemah al-Jurumiyah), CV. Wangsa Merta
Djupri Ghaziadin Drs., Ilmu Nahwu Praktis, Surabaya: Apollo
Kasurip Pak Catatan, lihat Foto Copy Nahwu (Kelas 4), Lamongan : Mulyo Tenan, 2008
Arra’ini Muhammad Syamsuddin Syekh, Ilmu Nahwu Terjemah Mutammimah Ajjurumiyah, Surabaya: al-Hidayah: 2002Tidak ada komentar:

Posting Komentar